Gwarancja:
Sprzedawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie sprzedanych towarów. Towary nowe oraz towary regenerowane fabrycznie są objęte gwarancjami producentów. Towary używane są objęte 12–miesięczną gwarancją (zakupione po 15 listopada 2016, towary używane zakupione w okresie od 1 lipca 2015 do 15 listopada 2016 posiadają gwarancję 6 miesięczną, w przypadku zakupów sprzed 1 lipca 2015 obowiązuje gwarancja 3-miesięczna), z zastrzeżeniem §5 ust.5 – ust.8 Regulaminu.

Okres gwarancji można wydłużyć za dopłatą zależną od typu i ceny towaru (rozszerzenie gwarancji nie obejmuje baterii). Podstawą gwarancji jest faktura lub paragon. Podstawą gwarancji rozszerzonej jest dodatkowo zapis na fakturze lub paragonie potwierdzający zakup tej gwarancji.

Gwarancja jest liczona od daty wystawienia faktury lub paragonu. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu towaru w czasie trwania okresu gwarancyjnego klient ma prawo zgłosić reklamację.

Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi reklamacji pod adresem Reklamacje. W przypadku nieprawidłowego działania systemu lub problemów z jego obsługą prosimy o zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem reklamacje@hitit.pl.

Reklamacje rozpatrywane są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wykryte wady zostaną bezpłatnie usunięte z towaru lub towar zostanie wymieniony w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru do sprzedawcy. Okres gwarancji przedłuża się o okres przebywania towaru w serwisie sprzedawcy.

Gwarancją nie są objęte:
1. Uszkodzenia towaru wynikające z winy klienta (niewłaściwe przechowywanie i/lub użytkowanie towaru)
2. Uszkodzenia wynikające z użytkowania towaru niezgodnie z instrukcją obsługi
3. Uszkodzenia mechaniczne towaru
4. Uszkodzenia spowodowane zalaniem towaru cieczami
5. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niewłaściwych lub niewłaściwym użytkowaniem akcesoriów.
6. Uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. Burzą
7. Normlane czynności eksploatacyjne, np. czyszczenie układów chłodzenia, instalowanie dodatkowego oprogramowania, rekonfiguracja, konserwacja, etc.
8. Oprogramowanie.
9. Usterki wynikające z nieprawidłowego działania oprogramowania
10. Utrata danych w wyniku nieprawidłowego działania towaru (oprogramowania lub urządzeń)

Gwarancja traci ważność w przypadku:
1. Upływu terminu gwarancji
2. Uszkodzenia lub zerwania plomb gwarancyjnych
3. Zalania towaru cieczami
4. Uszkodzenia mechanicznego towaru
5. Niewłaściwego przechowywania lub użytkowania towaru

Uszkodzenie przesyłki w transporcie:
Towar dostarczany jest za pośrednictwie firmy kurierskiej UPS. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera stan dostarczonego towaru (przesyłki) oraz jego zgodność z zamówieniem. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy skontaktować się z nami oraz bezzwłocznie poinformować o tym kuriera. Podstawą reklamacji w przypadku uszkodzenia lub zdekompletowania przesyłki w transporcie jest prawidłowo wypełniony z kurierem i w jego obecności, protokół uszkodzenia przesyłki. Protokół należy sporządzić w 2 jednakowych kopiach i podpisać. Jedną kopię zachowuje klient.

Zgłoszenie reklamacji:
W celu zgłoszenia reklamacji należy skorzystać z elektronicznego systemu obsługi Reklamacji. W przypadku nieprawidłowego działania systemu lub problemów z jego obsługą prosimy o zgłoszenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej pod adresem reklamacje@hitit.pl.

Aby skorzystać z elektronicznego systemu obsługi reklamacji należy posiadać w nim konto użytkownika i zalogować się na nie przy użyciu opcji „Logowanie”. Jeśli klient posiada konto w naszym sklepie internetowym, do systemu reklamacji można zalogować się przy użyciu danych logowania (login użytkownika i hasło) ze sklepu internetowego. Jeśli klient nie posiada konta w sklepie internetowym należy założyć konto w sklepie internetowym lub w systemie obsługi reklamacji przy użyciu opcji „Rejestracja”. Nowe konto należy aktywować w sposób opisany w e-mailu wysłanym z systemu reklamacji na adres e-mail wskazany przez użytkownika. Po aktywacji konta można się zalogować i korzystać z systemu. Aby założyć nową sprawę (zgłosić reklamację) należy wybrać opcję „Dodaj zgłoszenie”. Na każdy reklamowany towar należy założyć osobną reklamację. W formularzu dodawania nowego zgłoszenia należy prawidłowo wypełnić wszystkie pola. W polu towar podać rodzaj reklamowanego towaru, np. Dell E6400. W polu tytuł zgłoszenia podać skrócony opis problemu, np. nie działa klawiatura, przegrzewa się. W opisie zgłoszenia należy podać szczegółowo opis problemu, w jakich okolicznościach on wystąpił oraz inne informacje, które mogą być pomocne w diagnozowaniu i usuwaniu problemów. Po wybraniu opcji „Zapisz” zgłoszenie zostanie przesłane i użytkownik nie będzie miał już możliwości poprawy ani zmiany wprowadzonych informacji. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Sprzedawca zmieni status zgłoszenia w elektronicznym systemie obsługi reklamacji oraz poinformuje klienta o dalszym przebiegu procedury reklamacyjnej.

Odsyłka towaru

W wielu wypadkach nie trzeba odsyłać towaru. Takie przypadki to np. brak kabli lub zasilacza w przesyłce albo prosty problem związany z niewłaściwą konfiguracją lub brakiem sterownika, etc. W takich przypadkach często problem może rozwiązać sam klient w porozumieniu i po kontakcie z działem serwisu, czasami z pomocą pracownika serwisu.

W innych przypadkach (brak możliwości zdalnego usunięcia problemu, decyzja sprzedawcy) klient zostanie poinformowany za pomocą elektronicznego systemu obsługi reklamacji o konieczności odesłania towaru.

Odsyłany do nas towar należy właściwie zabezpieczyć przed uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu. Towar należy przesłać na adres sprzedawcy, to jest:

HitITGroup® EP sp. z o.o. sp.j.

ul. Kominiarska 42ab

51-180 Wrocław

Klient odsyła towar do sprzedawcy na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może wysłać własnego kuriera po odbiór towaru. Sprzedawca nie odbiera przesyłek reklamacyjnych za pobraniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane zapisane na dostarczanych do reklamacji urządzeniach. Prosimy o wykonanie kopii bezpieczeństwa danych we własnym zakresie. Do przesyłki z reklamowanym towarem należy dołączyć kserokopię faktury lub rachunku, opis problemu oraz opcjonalnie adres do wysyłki towaru po naprawie lub wymianie. Przesyłki bez dokumentów lub z niekompletnymi dokumentami nie będą odbierane. Na przesyłkę należy nakleić w widocznym miejscu informację z numerem zgłoszenia przydzielonym przez elektroniczny system obsługi reklamacji. Z dostarczonego do Sprzedawcy towaru wady są usuwane lub towar wymieniany jest w terminie do 30 dni od daty dostarczenia. O przebiegu procesu reklamacji klient na bieżąco będzie informowany przy pomocy systemu elektronicznego.

Naprawiony lub wymieniony towar zostanie odesłany do klienta na adres z faktury lub inny ustalony z klientem. Towar naprawiony lub wymieniony Sprzedawca wysyła do klienta na swój koszt. W przypadku stwierdzenia bezpodstawnego zgłoszenia reklamacji lub próby oszustwa (reklamowanie towaru po okresie gwarancyjnym lub z uszkodzonymi plombami) Sprzedawca może obciążyć klienta kosztami ekspertyzy i transportu.

Szczegółowo zasady reklamacji i zwrotów opisano w regulaminie.