REGULAMIN SERWISU KOMPUTEROWEGO

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis sprzętu komputerowego świadczony jest przez HitITgroup EP Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kominiarska 42ab, 51-180 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476246 i której nadano NIP 8943042312 oraz numer REGON 021995311, zwany dalej „Serwisantem”.

 2. Niniejszy regulamin określa procedurę usługi serwisowania sprzętu komputerowego świadczonej przez Serwisanta, przez co należy rozumieć jego naprawę (usunięcie usterek), konserwację.

 3. Serwis sprzętu komputerowego świadczony przez Serwisanta odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

 4. Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, który umieszczony jest w postaci elektronicznej, zamieszczonej na stronie hitit.pl/serwis . Regulamin w formie elektronicznej może być przesłany, na życzenie Klienta, na podany adres poczty elektronicznej. Regulamin zamieszczony na stronie internetowej oraz wysyłany na adres poczty elektronicznej zapisany jest w formacie .pdf, co umożliwia Klientowi jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

§ 2 ZGŁOSZENIE DO SERWISU

 1. Serwisowanie sprzętu komputerowego odbywa się na zlecenie Klienta.

 2. Zlecenie serwisowania powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko Klienta,

 • Adres korespondencyjny i adres do wysyłki sprzętu po naprawie,

 • Numer telefonu lub adres e-mail,

 • Opis usterki oraz sytuacji kiedy się ona ujawnia,

 • Nadany nr zgłoszenia reklamacyjnego RMA, jeżeli wcześniej taki nr RMA klient otrzymał.

 1. Sprzęt podlegający serwisowaniu powinien zostać doręczony osobiście przez Klienta lub wysłany paczką do siedziby Serwisanta na koszt Klienta.

 2. W przypadku nadania sprzętu paczką, Klienta zobowiązany jest do odpowiedniego opakowania przesyłki w celu zabezpieczenia sprzętu przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie transportu.

 3. W przypadku, gdy Zlecenie serwisowania nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 Serwisant skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia danych.

 4. W przypadku, gdy skontaktowanie się z Klientem w celu uzupełnienia danych nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Klienta, zlecenie serwisowania pozostawia się bez rozpoznania do czasu uzupełnienia danych. W powyższym wypadku, po upływie 30 dni od daty otrzymania zlecenia, Serwisant uprawniony jest do naliczania opłaty za przechowywanie sprzętu „z góry” za każdy rozpoczęty dzień przechowywania.

 5. Serwisant zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Klientem, gdyby dla należytego wykonania usługi serwisowej proces wymagał dodatkowych informacji od Klienta.

 6. Dostarczany do serwisu sprzęt powinien być kompletny (tak jak został sprzedany) w celu prawidłowego wykonania usługi Serwisowania.

§ 3 REALIZACJA ZLECENIA

 1. Po otrzymaniu Zlecenia Serwisant przystępuje do wykonania usługi serwisowania oraz:

– wydaje Klientowi potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu w przypadku, gdy sprzęt oddawany jest osobiście lub

– wysyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu.

 1. Klient jest zobowiązany współpracować z Serwisantem na potrzeby wykonania usługi, w szczególności w zakresie udostępniania haseł zabezpieczających oraz udzielenia informacji niezbędnych do wykonania usługi.

 2. Serwisant, po otrzymaniu zlecenia zobowiązuje się do poinformowania Klienta o całkowitych kosztach wykonania usługi jeżeli takowe wystąpią.

 3. Usługa serwisowania wykonywana jest w terminie 21 dni od dnia otrzymania kompletnego sprzętu i wszystkich niezbędnych informacji od Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem wydłużenia terminu w wypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Gdyby wykonanie usługi w powyższym terminie nie było możliwe Serwisant niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. Klient będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od zlecenia bez konieczności uiszczania kosztów usługi. Koszty ewentualnego odesłania sprzętu do Zleceniodawcy ponosi wówczas Serwisant.

 4. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na wykonanie usługi po cenie wskazanej przez Serwisanta, zobowiązany jest on do osobistego odebrania sprzętu w ciągu 21 dni lub wskazania w tym terminie, aby sprzęt ten został wysłany przesyłką kurierską. Wysyłka sprzętu za pośrednictwem kuriera odbywa się na koszt Klienta.

 5. Serwisant nie odpowiada za utratę danych lub programów zapisanych na sprzęcie objętym zleceniem serwisowym. Na życzenie klienta serwis odpłatnie może wykonać archiwizację danych w cenie od 20 zł netto w zależności od rodzaju i objętości danych, jednocześnie Klient wyraża zgodę na wydłużenie terminu reklamacji o czas potrzebny na zarchiwizowanie danych.

 6. Serwisant nie odpowiada za pozostawione w sprzęcie komputerowym dodatkowe akcesoria tj. karty pamięci, adaptery kart pamięci, nadajniki usb, pendrive, płyty CD/DVD w napędzie, chyba że strony uzgodniły inaczej.

 7. Serwisant nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie sprzętu lub danych wynikających z umyślnego wprowadzenia przez Zleceniodawcę w błąd lub umyślnego zatajenia informacji o sprzęcie lub usterce sprzętu.

 8. Uszkodzone podzespoły, które zostały wymienione nie są zwracane Klienta.

 9. W przypadku, gdyby do wykonania usługi niezbędne było przeprowadzenie przez Serwisanta diagnozy, Serwisant zastrzega możliwość jej przeprowadzenia po uprzedniej zgodzie Klienta. Diagnostyka jest bezpłatna w przypadku:

– uzasadnionej naprawy gwarancyjnej,

– zlecenia naprawy odpłatnej.

W innych wypadkach koszt diagnozy wynosi 50zł netto.

 1. Po wykonaniu usługi serwisowania, sprzęt przekazywany jest Klientowi osobiście, lub wysyłany przesyłką kurierską na podany w zleceniu serwisowym adres. Koszty wysłania towaru przesyłką kurierską ponoszone są przez Serwisanta.

 2. Informacja o wykonaniu usługi przekazywana jest Klientowi telefonicznie lub za pośrednictwem adresu e-mail.

 3. Jeżeli pomimo dwukrotnego poinformowania Klienta w odstępie co najmniej 7 dni o wykonaniu usługi, Klient nie odbierze sprzętu osobiście lub nie zleci wysłania sprzętu przesyłką kurierską, Serwisant począwszy od 6 dnia od wysłania drugiego poinformowania jest uprawniony do naliczania Klientowi opłaty za przechowanie sprzętu. Opłata ta wynosi 10zł za każdy rozpoczęty dzień.

 4. Serwis może dołączyć do sprzętu zasilacz zastępczy o parametrach zbliżonych do oryginalnego.

§5 GWARANCJA

 1. Na wykonaną usługę Serwisant udziela 6-cio miesięcznej gwarancji.

 2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia.

 3. Skorzystanie z gwarancji nie wyłącza uprawnień Klienta do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w oparciu o przepisu kodeksu cywilnego.

 4. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez Serwisanta.

 5. W ramach gwarancji Serwisant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek naprawionego sprzętu w terminie 21 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzętu do siedziby Firmy.

 6. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie wiązało się z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

§ 4 SERWIS DOOR TO DOOR

 1. Serwisem DOOR TO DOOR objęty jest sprzęt poleasingowy i nowy zakupiony przez sklep fajnykomputer.pl.

 2. Oferta obowiązuje przez miesiąc od dnia zakupu sprzętu.

 3. Warunkiem skorzystania z usługi jest zarejestrowanie się w systemie obsługi klienta oraz wysłanie za jego pomocą zgłoszenia.

 4. Zgłaszający naprawę ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne zapakowanie sprzętu przekazanego do reklamacji. Uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego zapakowania wysyłanego sprzętu mogą stanowić podstawę do nałożenia na zgłaszającego reklamację dodatkowych kosztów.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zleceniodawca zlecając wykonanie usługi serwisowej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi, stosownie do przepisów zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. Zmianami).

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisanta – hitit.pl/serwis/

 4. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisanta – hitit.pl/serwis/.